Розділ І 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Визначення ТЕРМІНів та ПОНЯТТЬ 

К Е Б У - Команда Електронних Бібліотек України

електронна бібліотека, надалі-бібліотека - сукупність електронних файлів, що містять текст, які подаються у певній структурованій формі 

сайт - логічно завершений і загально доступний через інтернет ресурс, інтелектульна та авторська власність створювачів і/чи власників

доменне ім'я - символьна адреса загально-прийнятного для користувача формату, яка дозволяє в інтернеті знаходити сайт та отримувати з нього інформацію 

Україна - європейська держава, яка має чітко визначені географічні кордони, наіональний колорит

Український інтернет простір - збірне поняття, яке являє собою сукупність різноманітного обладнання, на території України (що забезпечує роботу інтернету) та інформації, яка стосується України і   загально доступна усім користувачам інтернету з України. 

учасник К Е Б У - збірне поняття, що включає в себе: сайт, який по своїй струтурі та функціях є бібліотекою, особу, що представляє даний сайт та є власником і/чи автором

реєстрований учасник К Е Б У - збірне поняття, що включає в себе: сайт, який по своїй струтурі та функціях є бібліотекою, особу, що представляє даний сайт та є власником і/чи автором. Причому бібліотека відповідає вимогам СТАТУТУ і учасник повністю згідний з даним документом. Реєстрований учасник обов`язково має певний ідентифікатор на власний розсуд, або ідентифікатор запропонований К Е Б У 

Рада  К Е Б У  - вищий керівничий та виконавчий орган К Е Б У

заангажованиий учасник - учасник, який можливо буде мати або має матеріальні (фінансові, політичні...) вигоди при вирішенні "питання" в певному напрямку

"віртуальний ідентифікатор" - один із методів підтвердження особи, як об`єкта контакту, в інтернеті  (PGP-підпис, PGP-двоскладовий ключ,  RC5-ключ, унікальні дані в графічнних файлах...)

"закриті списки" - тематичні списки технічного і/чи юридичного спрямування, які доступні лише реєстрованим учасникам К Е Б У

голос-підтверджена електронним листом з ідентифікатором, однозначна думка учасника з приводу питання піднятого для обговорення в КЕБУ

голосування

відкрите голосування

- 

 

 

Розділ ІI

НАЗВА

МЕТА та ЗАВДАННЯ

УМОВИ прийому, виключення

Права та обов`язки

Порядок утворення і діяльності статутних органів

ДЖЕРЕЛА надходжень

Порядок змін і доповнень

Порядок припинення діяльності

 

 Стаття 2. СТАТУТ

Команда Електронних Бібліотек України "К Е Б У" - є недержавна, неполітична, добровільна, самостійна, некомерційна організація, яка може вступати колективним учасником в інших об'єднаннях громадян та їх спілок (окрім політичних), за спільним рішенням Ради КЕБУ, та рішенням координатора в період між Радами.
К Е Б У створена 2 лютого 2005р.

 

Діяльність К Е Б У спрямована на:

- об`єднання електронних бібіліотек  Українського інтернетпростору з метою практичної реалізації конституційних прав громадян в Україні, таких як свобода слова, свобода зберігання, використання та поширення інформації;

- спільну реалізацію реєстрованими учасниками К Е Б У своїх прав і свобод, задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів;

- сприяння розвитку електронних бібіліотек Українського інтернетпростору, які є одним із засобів формування культурного, освідченого, свідомого, демократичного, громадянського суспільства, що є складовою становлення національної свідомості,гордості та прискорює технологічний, підприємницький та інтелектуальний прогрес України;

 

 

 

 

Статут К Е Б У затверджують на раді К Е Б У.

К Е Б У має необхідні реквізити, СТАТУТ, бланк зі своїм найменуванням, символіку, яка затверджується радою КЕБУ.

 

Діяльність К Е Б У поширюється в Україні, та за її межами, відповідно до географічного розташування учасників К Е Б У, які відповідають вимогам СТАТУТУ.

 
 

Рада К Е Б У:

Вищим керівним та виконавчим органом К Е Б У є Рада К Е Б У, що проводиться:

 - найрідше - один раз на рік

 - або частіше, за рішенням координатора, для дотримання СТАТУТУ.

Рада К Е Б У повноважна, якщо були присутні або Голосували (в реальному часі) не менше 2/3 реєстрованих учасників.
ПРАВА:

- може затверджувати, змінювати необхідні реквізити, бланк зі своїм найменуванням, символіку К Е Б У.

- об`єктивно оцінювати можливості кожного учасника, з метою адекватної співпраці на добровільних засадах;
- визначати напрямки та програми роботи;
- змінювати "закриті списки", відповідно до фактів які наявні, за згодою реєстрованих учасників, які не є заангажованими у питанні щодо конкретних змін у списках 
- рішенням ради К Е Б У, для отримання інших реквізитів та розширення можливостей, може бути реалізована реєстрація згідно Закону України про об`єднання громадян.

- формувати бібліотеку документів для юридичного захисту, правової освіти та представлення інтересів електронних бібліотек України 
- реєструвати нових учасників, та ставити питання про участь у К Е Б У реєстрованого учасника на підставі пред`явлених фактів (усна, письмова, електронна заява: про вихід з К Е Б У, про порушення СТАТУТУ К Е Б У т.і.)
 

ОБОВ`ЯЗКИ:
- розповсюджує необхідну інформацію, щодо діяльності  К Е Б У серед реєстрованих учасників;
- затверджує Статут та вносить зміни та доповнення до нього;
- затверджує рішення з питань участі у К Е Б У;

- затверджує рішення питань учасників К Е Б У;

- обирає координатора, та при необхідності,  заступника;
- вирішує питання про припинення діяльності К Е Б У;
- розглядає інші питання, пов'язані з роботою К Е Б У;

Максимально Сприяє популяризації К Е Б У та його учасників
 

Координатор К Е Б У:

ПРАВА

В період між Радами рішення приймає координатор, окрім питань, які вирішує Рада.

Винятком, щодо прийняття рішення координатором, можуть бути обставини, за яких є необхідність негайної реалізації завдань КЕБУ. 

 

ОБОВ`ЯЗКИ:

Реалізовувати прийняті Радою КЕБУ рішення, окрім тих, що можуть завдати шкоди К Е Б У , або порушують СТАТУТ і/чи діючі закони.

У випадку, прийнятя та реалізаціїї рішень без відома Ради, за які відповідає Рада згідно СТАТУТУ, координатор в трьохденний термін зобов`язаний повідомити учасників КЕБУ про виконані дії (або опублікувати), та надати їх обгрунтування.

Координувати спільні дії, акції реєстрованих учасників.

Забезпечувати: 
  - дотримання СТАТУТУ усіма учасниками К Е Б У
  - нерозповсюдження будь-якої інформації про учасника(-ів) без їх згоди 
  - прийняття рішень К Е Б У методом відкритого голосування його учасників, на рівні прийнятному для усіх учасників при максимальній прозорості усього процесу
 
 

 
ОБОВ`ЯЗКИ учасників: 
Ефективно реагувати на рекомендації 
Брати участь у голосуванні 
Повідомляти вчасно координатора про неможливість виконання своїх обовязків чи інших доручень 
Не впливати на голос інших учасників К Е Б У незаконними або аморальними методами 
 

Основною умовою участі є виконання роботи згідно завдання Ради та кординатора КЕБУ ,а також низка "технічних" зобов'язань які обговорюються при реєстрації. 
Учасником може бути Бібліотека:

 - що має власне доменне ім'я (2,3 і за деяких умов 4-го рівня) 
 - що є загальнодоступною для Українського інтернет простору 
 - що містить не менше 'X' книг, кожна з яких має мати об`єм не менше 'X' кБ- 'X' стр.

Кожну бібліотеку зобов`язана представляти, що найменше, одна особа, чи "її віртуальний ідентифікатор", з координатами, які дозволяють встановити зв`зок з представником не більше 24 годин
 

 

особи, що досягли 10 років, а прибічниками - з 6 років.

Кількість учасників віком до 18 років не повинна перевищувати третини від загальної кількості Організації та її виборних органів.

Організація може мати прибічників, які сприяють діяльності організації посильним для них чином. 
Прийом індивідуальних учасників здійснюється Радою Організації на підставі заяви (усної,письмової(електронним листом,особисто чи поштою)), для неповнолітніх .... 

 

Щорічно відбувається перереєстрація учасників (якщо "технічні" завдання дотримані бібліотекою, перереєстрація здійснюється автоматично).

Облік учасників веде координатор.

Учасники К Е Б У зобов'язані:

на протязі місяця з моменту офіційного підтвердження реєстрації, зобов`язані розмістити у своїй біблотеці емблему з link-ом на сайт К Е Б У (http://KEBU.org.ua/)
- дотримуватись Статуту і сприяти своїми діями піднесенню громадської репутації К Е Б У;
- брати участь у практичній роботі ....;
- залучати до роботи нових учасників, прибічників.

 
Учасники КЕБУ мають право:
- обирати і бути обраним до керівних органів;
- брати участь у різних формах роботи;
- отримувати інформацію про діяльність К Е Б У;
- вносити пропозиції щодо діяльності К Е Б У;
- публікувати результати своїх спостережень;
- вільно виходити з організації.

 
Учасник(-и) К Е Б У можуть бути виключені Радою К Е Б У :

- за дії несумісні з Статутом (при не одноразовому порушенні обов`язків,)

- за поданням, підтвердженим фактичним матеріалом іншим учасником

- за власним бажанням учасника К Е Б У

 

 

 

За поданням учасника, щодо зміни координатора, учасник зобов`язаний  в обов`язковому порядку:

- запропонувати альтернативну кандидатуру (окрім власної) нового координатора

- надати документальні підтвердження спроможності кандидта на посаду координатора підтримувати функціонування усіх існуючих підрозділів КЕБУ, в т.ч. сайту(хостінг да домен) та прозорого механізму голосування.